تیزر سالن لیا

یزر سالن لیا به همت آقای مسرتی و با همکاری شرکت کاج یوتاب تهیه و تولید شده است.

کارگردان و مدیر تصویربرداری: محمدرضا مسرتی

دستیار کارگردان: فرزانه بهزادی

دستیار تصویر و صدا: آرش رضایی

عکاس: نگار اورنگی

لینک تیزر در اینستاگرام: Beauty Salon teaser

;